فهرست مدارس شرکت‌ کننده در المپیادهای آزمایشی آیریسک

مدارس زیر از سال 1394 در المپیادهای آزمایشی آیریسک شرکت کرده‌اند

در ادامه فقط مدارسی آورده شده است که یا به صورت عمومی و از طرفِ مسوولینِ مدرسه در المپیادهای آیریسک شرکت کرده‌اند یا بیش از 5 نفر از یک مدرسه به صورت آزاد در حوزه‌ی آیریسک (تهران) آزمون داده‌اند. پس اگر شما هم در المپیادهای آیریسک شرکت کرده‌اید و نام‌ِ مدرسه‌ی خود را نمی‌بینید، به خاطر این است که مدارسِ زیرِ 5 نفر را در این فهرست وارد نکرده‌ایم.

استانشهرنوع دبیرستانجنسیتمقطعنام دبیرستان
اصفهاناصفهاننمونه دولتیپسرانهدوره دوم17 شهریور
تهرانتهراننمونه دولتیپسرانهدوره دوم17 شهریور
تهرانتهرانغیرانتفاعیدخترانهدوره دومابو علی سینا
تهرانتهرانغیرانتفاعیپسرانهدوره دومالبرز
مازندرانبابلغیرانتفاعیپسرانهدوره دومالغدیر
هرمزگانکیشغیرانتفاعیپسرانهدوره دومالغدیر
یزداردکاننمونه دولتیپسرانهدوره دومامام خامنه‌ای
اصفهانشاهین‌شهرنمونه دولتیپسرانهدوره دومامام خمینی
مرکزیمحلاتنمونه دولتیپسرانهدوره دومامام خمینی
آذربایجان غربیماکوپژوهش‌سرادخترانهدوره دومامام رضا (ع)
اصفهاناصفهانغیرانتفاعیدخترانهدوره دومامام صادق (ع)
تهرانتهراننمونه دولتیپسرانهدوره دومامام صادق (ع)
تهرانتهرانغیرانتفاعیدخترانهدوره دومامام صادق (ع)
آذربایجان شرقیتبریزغیرانتفاعیپسرانهدوره دومامین
خراسان رضویمشهدغیرانتفاعیپسرانهدوره دومبعثت
کرمانشاهصحنهپژوهش‌سرادخترانهدوره دومتمام دانش‌آموزان
کرمانشاهصحنهپژوهش‌سراپسرانهدوره دومتمام دانش‌آموزان
کرمانشاهاسلام آبادپژوهش‌سراپسرانهدوره دومتمام مدارس
کرمانشاهاسلام‌آبادپژوهش‌سرادخترانهدوره دومتمام مدارس
کرمانشاهکرمانشاهپژوهش‌سراپسرانهدوره دومتمام مدارس
کرمانشاهکرمانشاهپژوهش‌سرادخترانهدوره دومتمام مدارس
آذربایجان شرقیتبریزغیرانتفاعیدخترانهدوره دومجمهوری اسلامی
کرمانشاهکرمانشاهنمونه دولتیپسرانهدوره دومجوادالائمه (ع)
آذربایجان غربیارومیهغیرانتفاعیدخترانهدوره دومحاج حسن مومنی
اصفهاناصفهانشاهددخترانهدوره دومحضرت زینب (س)
تهرانتهرانغیر انتفاعیپسرانهدوره دومخاتم
تهرانتهرانغیرانتفاعیپسرانهدوره دومدانش
تهرانتهرانغیرانتفاعیدخترانهدوره دومدانشور
اصفهاناصفهانغیرانتفاعیپسرانهدوره دومدبیرستان دانشگاه صنعتی
خوزستاناهوازنمونه دولتیپسرانهدوره دومدکتر حسابی
تهرانتهرانغیرانتفاعیدخترانهدوره دومراه رشد
تهرانتهرانغیر انتفاعیدخترانهدوره دومربانی
زنجانزنجاننمونه دولتیپسرانهدوره دومرشد
تهرانتهراننمونه دولتیدخترانهدوره دومرشد
تهرانتهرانغیرانتفاعیپسرانهدوره دومرهیار
تهرانتهرانغیرانتفاعیپسرانهدوره دومروزبه
تهرانتهرانغیرانتفاعیدخترانهدوره دومروشنگران
تهرانتهرانغیرانتفاعیپسرانهدوره دومسلام ایران زمین
تهرانتهرانغیرانتفاعیپسرانهدوره دومسلام مفید
تهرانتهرانغیرانتفاعیدخترانهدوره دومسمیه
کردستانسنندجشاهددخترانهدوره دومشاهد 2
آذربایجان غربیخویشاهددخترانهدوره دومشاهد تربیت
فارساوزغیرانتفاعیپسرانهدوره دومشهید احمدپور
هرمزگانبندرعباسسمپادپسرانهدوره دومشهید اسدپور
فارسارسنجاننمونه دولتیپسرانهدوره دومشهید اسکندری
اصفهاناصفهانسمپادپسرانهدوره دومشهید اژه‌ای 1
تهرانتهراننمونه دولتیدخترانهدوره دومشهید باهنر
اصفهانکاشانسمپادپسرانهدوره دومشهید بهشتی
ایلامایلامسمپادپسرانهدوره دومشهید بهشتی
تهرانشهر ریسمپادپسرانهشهید بهشتی
خراسان جنوبیبیرجندسمپادپسرانهشهید بهشتی
خراسان رضویسبزوارسمپادپسرانهشهید بهشتی
خراسان شمالیبجنوردسمپادپسرانهشهید بهشتی
سمنانسمنانسمپادپسرانهشهید بهشتی
سمنانشاهرودسمپادپسرانهشهید بهشتی
مازندرانبابلسمپادپسرانهشهید بهشتی
مازندراننکاسمپادپسرانهشهید بهشتی
مازندرانچالوسسمپادپسرانهشهید بهشتی
چهارمحال و بختیاریشهرکردسمپادپسرانهدوره دومشهید بهشتی
کردستانسنندجسمپادپسرانهدوره دومشهید بهشتی
گلستانگنبدسمپادپسرانهدوره دومشهید بهشتی
زنجانزنجانسمپادپسرانهدوره دومشهید بهشتی 2
فارسلارستانسمپادپسرانهدوره دومشهید بهشتی 2
مازندرانساریسمپادپسرانهدوره دومشهید بهشتی 2
هرمزگانبندرعباسغیرانتفاعیپسرانهدوره دومشهید حقانی
تهرانتهرانغیرانتفاعیپسرانهدوره دومشهید دانش
فارسشیرازسمپادپسرانهدوره دومشهید دستغیب 2
البرزکرجسمپادپسرانهدوره دومشهید سلطانی 1
البرزکرجسمپادپسرانهدوره دومشهید سلطانی 3
یزدیزدسمپادپسرانهدوره دومشهید صدوقی 1
تهرانتهراننمونه دولتیپسرانهدوره دومشهید فرجی
هرمزگانبندرعباسپژوهش‌سرادخترانهدوره دومشهید قاسمی
هرمزگانبندرعباسپژوهش‌سراپسرانهدوره دومشهید قاسمی
قمقمسمپادپسرانهدوره دومشهید قدوسی
آذربایجان شرقیتبریزسمپادپسرانهدوره دومشهید مدنی 1
آذربایجان شرقیتبریزسمپادپسرانهدوره دومشهید مدنی 2
تهرانتهرانغیرانتفاعیپسرانهدوره دومشهید مطهری
مرکزیاراکنمونه دولتیپسرانهدوره دومشهید مطهری
تهرانتهرانغیرانتفاعیپسرانهدوره دومشهید موحد
خراسان رضویمشهدسمپادپسرانهدوره دومشهید هاشمی‌نژاد 2
خراسان رضویمشهدسمپادپسرانهدوره دومشهید هاشمی‌نژاد 3
قزوینقزوینسمپادپسرانهدوره دومشهیدبابایی
مازندرانبهشهرسمپادپسرانهدوره دومطلایه‌داران
تهرانشهر رینمونه دولتیدخترانهدوره دومعاشورا
کرمانکرمانسمپادپسرانهدوره دومعلامه حلی 1
تهرانتهرانغیرانتفاعیپسرانهدوره دومعلامه امینی
آذربایجان غربیخویسمپادپسرانهدوره دومعلامه حلی
کرمانرفسنجانسمپادپسرانهدوره دومعلامه حلی
کرمانسیرجانسمپادپسرانهدوره دومعلامه حلی
همدانهمدانسمپادپسرانهدوره دومعلامه حلی 1
کرمانکرمانسمپادپسرانهدوره دومعلامه حلی 1
مرکزیاراکسمپادپسرانهدوره دومعلامه حلی 2
همدانهمدانسمپادپسرانهدوره دومعلامه حلی 2
تهرانتهرانسمپادپسرانهدوره دومعلامه حلی 3
تهرانتهرانسمپادپسرانهدوره دومعلامه حلی 4
تهرانتهرانسمپادپسرانهدوره اولعلامه حلی 4
تهرانتهرانسمپادپسرانهعلامه حلی 5
تهرانتهرانسمپادپسرانهعلامه حلی 10
تهرانتهرانسمپادپسرانهعلامه حلی 11
تهرانتهرانغیرانتفاعیپسرانهعلامه طباطبایی
تهرانتهراننمونه دولتیدخترانهعلوی
تهرانتهرانغیرانتفاعیدخترانهعلوی
تهرانتهرانغیرانتفاعیپسرانهعلوی
تهرانتهراننمونه دولتیدخترانهفراست
البرزشهریارسمپاددخترانهفرزانگان
ایلامایلامسمپاددخترانهفرزانگان
تهرانتهراننمونه دولتیدخترانهفرزانگان
تهرانورامینسمپاددخترانهفرزانگان
خراسان جنوبیبیرجندسمپاددخترانهفرزانگان
خراسان رضویسبزوارسمپاددخترانهفرزانگان
خراسان شمالیبجنوردسمپاددخترانهفرزانگان
زنجانزنجانسمپاددخترانهفرزانگان
سمناندامغانسمپاددخترانهفرزانگان
سمنانسمنانسمپاددخترانهفرزانگان
سمنانشاهرودسمپاددخترانهفرزانگان
قزوینقزوینسمپاددخترانهفرزانگان
مازندرانبابلسمپاددخترانهفرزانگان
مازندرانتنکابنسمپاددخترانهفرزانگان
مازندرانساریسمپاددخترانهفرزانگان
مازندراننکاسمپاددخترانهفرزانگان
چهارمحال و بختیاریشهرکردسمپاددخترانهفرزانگان
کرمانرفسنجانسمپاددخترانهفرزانگان
کهگیلویه و بویراحمدیاسوجسمپاددخترانهفرزانگان
گلستانگرگانسمپاددخترانهفرزانگان
گیلانرشتسمپاددخترانهفرزانگان
یزدیزدسمپاددخترانهفرزانگان
تهرانشهریارسمپاددخترانهفرزانگان
آذربایجان شرقیتبریزسمپاددخترانهفرزانگان 1
تهرانتهرانسمپاددخترانهفرزانگان 1
خراسان رضویمشهدسمپاددخترانهفرزانگان 1
فارسشیرازسمپاددخترانهفرزانگان 1
هرمزگانبندرعباسسمپاددخترانهفرزانگان 1
همدانهمدانسمپاددخترانهفرزانگان 1
کردستانسنندجسمپاددخترانهفرزانگان 1
کرمانکرمانسمپاددخترانهفرزانگان 1
آذربایجان شرقیتبریزسمپاددخترانهفرزانگان 2
تهرانتهرانسمپاددخترانهفرزانگان 2
خوزستاناهوازسمپاددخترانهفرزانگان 2
هرمزگانبندرعباسسمپاددخترانهفرزانگان 2
کردستانسنندجسمپاددخترانهفرزانگان 2
البرزکرجسمپاددخترانهفرزانگان 3
تهرانتهرانسمپاددخترانهفرزانگان 3
البرزکرجسمپاددخترانهفرزانگان 4
تهرانتهرانسمپاددخترانهفرزانگان 4
تهرانتهرانسمپاددخترانهفرزانگان 5
تهرانتهرانسمپاددخترانهفرزانگان 6
تهرانتهرانسمپاددخترانهفرزانگان 7
خراسان جنوبیبیرجندسمپاددخترانهفرزانگان (دوره اول)
اصفهاناصفهانسمپاددخترانهفرزانگان امین 2
تهراناسلام‌شهرسمپاددخترانهفرزانگان چهاردانگه
کرمانکرمانغیرانتفاعیدخترانهفرهنگ
تهرانتهرانغیرانتفاعیپسرانهفرهنگ آیت الله سعیدی
مازندرانتنکابنغیرانتفاعیدخترانهفروغ دانش
کرمانسیرجاننمونه دولتیپسرانهمصطفی خمینی
تهرانتهرانغیرانتفاعیدخترانهمعلم
تهرانتهرانغیرانتفاعیپسرانهمفید 1 (زنجان)
تهرانتهرانغیرانتفاعیپسرانهمفید 2 (قیطریه)
گیلانرشتغیرانتفاعیدخترانهمنظومه خرد
تهرانتهرانغیرانتفاعیپسرانهمهرآیین
گیلانرشتسمپادپسرانهمیرزاکوچک خان 1
گیلانرشتسمپادپسرانهمیرزاکوچک‌خان 2
خراسان شمالیبجنوردشاهددخترانهنجابت
تهرانتهرانغیرانتفاعیدخترانهنخبگان علامه طباطبایی
تهرانتهرانغیر انتفاعیدخترانهندای کوثر
خراسان رضویسبزوارنمونه دولتیدخترانهنمونه
تهرانتهرانغیرانتفاعیپسرانههاتف
اصفهاناصفهانغیرانتفاعیدخترانههاجر
اصفهاناصفهانغیرانتفاعیپسرانهولایت
تهرانتهرانغیرانتفاعیپسرانهملت
قمقمسمپادپسرانهشهید بهشتی